Overslaan en naar de inhoud gaan

ESG

Smile Invest - Team

ESG

Smile Invest is een Europese investeringsmaatschappij met een focus op het ondersteunen van innovatieve groeibedrijven in de Benelux. Wij zetten ons ondernemerskapitaal met passie in om een positieve impact te hebben op de maatschappij en de economie.

Bij Smile Invest geloven we dat onze partnerbedrijven meer zijn dan alleen marktleiders - het zijn vernieuwers die een aantal van de meest urgente uitdagingen van de samenleving aanpakken. Van gezondheidszorg en milieu tot digitalisering en industriële productie, onze partners zorgen voor positieve verandering in hun sector.

Als verantwoordelijke investeringsmaatschappij streven we naar het creëren van financieel rendement dat hand in hand gaat met het genereren van economische waarde, werkgelegenheid en rendement voor de lokale gemeenschap - en dit alles met prioriteit voor het milieu.

Smile Invest Management Company NV/SA ("de Vennootschap"), als Beheerder van Alternatieve Beleggingsfondsen ("AIFM"), rapporteert op grond van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende duurzaamheidsgerelateerde rapporteringen in de financiële sector (de "SFDR"). U kunt hier toegang krijgen tot de SFDR rapportering van de Vennootschap.

 

1. Sustainability-related disclosures

 

2. Artikel 3 SFDR Publicatie – Beleid inzake duurzaamheidsrisicobeheer

Beleid inzake de integratie van duurzaamheidsrisico's in het besluitvormingsproces voor investeringen

De SFDR handhaaft de vereisten voor Beheersers van Alternatieve Beleggingsfondsen (“AIFM") om te handelen in het belang van de eindinvesteerders, met name door de integratie in hun processen (zoals hun due diligence-processen) en de beoordeling op continue basis van niet alleen alle relevante financiële risico's, maar ook alle relevante duurzaamheidsrisico's die een relevante materiële negatieve impact kunnen hebben op het financiële rendement van een investering.

Duurzaamheidsrisico's verwijzen naar gebeurtenissen of omstandigheden op het gebied van milieu, maatschappij of bestuur die, als ze zich voordoen, een daadwerkelijke of potentiële materiële negatieve impact kunnen hebben op de waarde van de betreffende portefeuillebedrijven.

De Vennootschap is zich bewust van de potentiële impact die duurzaamheidsrisico's kunnen hebben op de waarde van haar investeringen en beschouwt duurzaamheidsrisico's als relevant voor alle fondsen in haar beheer. Smile Invest Management Company NV integreert duurzaamheidsrisico's in haar investeringsbesluitvormingsproces zoals bepaald in artikel 3 van SFDR door middel van het hieronder beschreven proces:

 • In overeenstemming met artikel 22 van de Gedelegeerde Verordening voor AIFMD behoudt de Vennootschap de nodige middelen en expertise voor de effectieve integratie van duurzaamheidsrisico’s;

 • De Vennootschap voert de risicobeheerfunctie uit en zal daarom de duurzaamheidsrisico's monitoren. Duurzaamheidsrisico's zijn opgenomen in het risicobeheerbeleid van de Vennootschap, samen met marktrisico's, liquiditeitsrisico's, tegenpartijrisico's, kredietrisico's, operationele risico's en compliance risico's. Belangrijke risico-indicatoren werden in dit verband gedefinieerd door de Vennootschap:
   

Duurzaamheidsrisico’s (op het niveau van het portfoliobedrijf)
Risks Potential Key Risk Indicators (KRI’s)
Milieugebeurtenis of  omstandigheid Identificatie van eventuele negatieve milieueffecten op het portefeuillebedrijf (bijv. fysieke risico's in verband met klimaatverandering of niet-naleving van maatregelen die door overheden zijn ingevoerd om een koolstofarme economie te bevorderen en meer in het algemeen om vervuiling en afval te verminderen).
Sociale gebeurtenis of omstandigheid Identificatie van eventuele negatieve sociale gevolgen voor het portefeuillebedrijf (bijv. gebrek aan diversiteit, gevallen van discriminatie en niet-naleving van fundamentele werknemersrechten binnen de waardeketen, zoals mensenrechtenschendingen, moderne slavernij, gezondheids- en veiligheidskwesties voor werknemers).
Bestuurlijke gebeurtenis of omstandigheid Identificatie van negatieve bestuurdersaspecten op het niveau van het portefeuillebedrijf (bijv. het ontbreken van een institutionele bestuursstructuur, evenals het ontbreken van passend beleid en passende processen die de hoogste bestuurdersstandaarden waarborgen).

 

Duurzaamheidsrisico’s (op het niveau van de AIF)
Risks  Potential Key Risk Indicators (KRI’s)
Investeringsthema’s Aandeel van investeringen in bedrijven in portefeuille die actief zijn in twee van haar investeringsthema's, namelijk gezondheidszorg & welzijn en milieu.
Duurzaamheid op de agenda van bestuursvergaderingen Controleer of duurzaamheidsonderwerpen, minstens één keer per jaar, op de agenda staan van de bestuurdersvergaderingen van de portfoliobedrijven.
Pre-investering due diligence Controleer of een ‘red flag’ duurzaamheidsanalyse is uitgevoerd alvorens een investering te doen.
Uitgesloten sectoren Aantal investeringen in uitgesloten sectoren (bijv. alcohol, fastfood, tabak, productie van brandstoffen, etc).
Vragenlijst voor duurzaamheidsrapportering Controleer of er éénmaal per jaar een vragenlijst voor duurzaamheidsrapportage wordt opgesteld.

 

 • Vóór elke investering voert de Vennootschap een red flag duurzaamheidsanalyse uit (due diligence-proces vóór de investering) waarbij de mate van blootstelling van de investeringsopportuniteit aan duurzaamheidsrisico's en -opportuniteiten wordt vastgesteld op basis van de sector, het businessmodel en de geografische locatie. Het resultaat van deze beoordeling wordt systematisch opgenomen in een duurzaamheidsparagraaf in de investeringsnota en wordt besproken binnen het relevante investeringscomité. Als een beleggingsopportuniteit een kritisch duurzaamheidsrisico inhoudt, zal de Vennootschap, namens de AIFs die ze beheert, ervan afzien om in deze investeringsopportuniteit te investeren. Om deze beslissing te nemen, houdt de Vennootschap rekening met het vastgestelde risiconiveau, de mate van maturiteit van het doelbedrijf inzake duurzaamheidskwesties en, nog belangrijker, de bereidheid van het management om de duurzaamheidsprestaties van het bedrijf te verbeteren. Als er significante maar herstelbare duurzaamheidsrisico's worden geïdentificeerd, worden mitigerende maatregelen geïntegreerd in de duurzaamheidsroutekaart en -doelstellingen van de betreffende portfoliobedrijven.
   

 • Er wordt een jaarlijkse rapportering en monitoring van de portfoliobedrijven uitgevoerd om de evolutie van potentiële duurzaamheidsrisico's te beoordelen. De Vennootschap heeft in dit verband een vragenlijst voor duurzaamheidsrapportage opgesteld om de voortgang, best practices en verbeterpunten van de portfoliobedrijven op het gebied van duurzaamheid en hun duurzaamheidsactieplan, indien van toepassing, te kunnen evalueren. Dit post-investerings due diligence proces omvat onder andere de volgende onderwerpen:

  • Milieu:
   • Milieubeheer
   • Klimaatverandering
   • Verbruik van natuurlijke hulpbronnen
   • Biodiversiteit
   • Vervuiling en afval
  • Social
   • Werkgelegenheid
   • Diversiteit
   • Beloning & voordelen
   • Arbeidsrelaties
   • Opleiding
   • Arbeidsongevallen
  • Governance
   • Aandeelhoudersbestuur
   • Operationeel bestuur
   • Duurzaam inkopen
   • Belastingen en rechtszaken
     

3. Artikel 5 Transparantie van het beloningsbeleid met betrekking tot de integratie van duurzaamheidsrisico’s

Volgens SFDR verwijst het begrip duurzaamheidsrisico naar een gebeurtenis of omstandigheid op het gebied van milieu, maatschappij of bestuur die, als hij zich voordoet, een daadwerkelijke of een potentiële materiële negatieve impact zou kunnen hebben op de waarde van een investering - namelijk de impact van de wereld op de waarde van de portfoliobedrijven.

Duurzaamheidsrisico's worden naar behoren geïntegreerd en in aanmerking genomen binnen de processen, systemen en interne controles van de Vennootschap in overeenstemming met de vereisten van de Gedelegeerde Verordening. Het senior management is verantwoordelijk voor de integratie van duurzaamheidsrisico's in de activiteiten van de Vennootschap zoals bepaald in artikel 60 van de Gedelegeerde Verordening.

Overeenkomstig artikel 5 van SFDR, dient de Vennootschap in haar beloningsbeleid informatie op te nemen over hoe dit beleid in overeenstemming is met de integratie van duurzaamheidsrisico's :

 • Het beleid is erop gericht (i) een gezond, efficiënt, passend en doeltreffend risicobeheer met betrekking tot alle soorten risico's (waaronder duurzaamheidsrisico's) te bevorderen, teneinde te garanderen dat de beloningsstructuur niet aanzet tot het nemen van buitensporige risico's met betrekking tot risico's zoals duurzaamheidsrisico's, en (ii) de beloning te koppelen aan risico-aangepaste prestaties;

 • In het kader van het evaluatieproces omvat de beoordeling van de individuele prestaties van een personeelslid kwalitatieve criteria met betrekking tot, onder andere, (i) de overweging van duurzaamheidsrisico's bij de uitvoering van zijn taken en met name in de context van het investeringsbesluitvormingsproces (indien relevant in het licht van zijn respectievelijke taken en rol) en (ii) de uitvoering en naleving van het duurzaamheidsbeleid van Smile Invest. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de vraag of het personeelslid duurzaamheid bevordert en daarmee duurzaamheidsrisico's voor de Vennootschap vermindert en bijdraagt aan de duurzaamheidsstrategie van de Vennootschap;

 • Bonussen kunnen worden ingehouden in het geval van bewijs van wangedrag of ernstige fouten van het personeelslid, zoals het overtreden van regels met betrekking tot het overwegen van duurzaamheidsrisico's (bijvoorbeeld in het due diligence proces met betrekking tot investeringsopportuniteiten);

 • Bij de identificatie van de types belangenconflicten die kunnen ontstaan bij het beheer van een AIFM (in verband met de verloning van het personeel, indien van toepassing), neemt de Vennootschap ook de types belangenconflicten op die kunnen ontstaan als gevolg van de integratie van duurzaamheidsrisico's in haar processen, systemen en interne controles.